Home
Name List > Kovalova Nataliya > Kovalova-Falk-230250150
and or phrase   (date: YYYYMMDD)
Displaying image 9 of 39 in 3 Second Slideshow Mode.
Previous Page | New Pictures Order | Stop Slideshow | Next Page   


Preview Image Size: 720 pixel max

Kovalova-Falk-230250150.jpg
Kovalova-Falk-230250150.jpg | Fullsize filesize: 272 Kb

CaptionNataliya Kovalova, Sopran, Peter Falk, Dirigent / 10.10.2005 / Philharmonie Essen